Porady on-line
Jeśli masz problem z przemocą i szukasz pomocy dla siebie lub kogoś bliskiego - napisz do nas! Porady są udzielane anonimowo i bezpłatnie.

Doświadczam przemocy
Doświadczasz przemocy i chcesz dowiedzieć się co możesz zrobić aby wyjść z tej sytuacji?

Jestem świadkiem przemocy
Jeśli w otoczeniu obserwujesz zdarzenia przemocy to stajesz się świadkiem przestępstwa. Masz poczucie, że powinieneś coś zrobić, ale nie wiesz jak możesz pomóc?

Mówią, że stosujesz przemoc
Niezależnie od tego od jak dawna stosujesz przemoc, pamiętaj, że nigdy nie jest za późno na podjęcie próby wyjścia z pułapki. Możesz nauczyć się żyć bez przemocy.

Krzywdzone dzieci
Potocznie twierdzi się, że „rodzicielskie lanie jeszcze nikomu nie zaszkodziło”, w pełni akceptując je jako metodę przynoszącą pozytywne efekty, ale krzywdzenie dzieci jest przemocą.

O Wolskiej Koalicji
Drukuj

Wolska Koalicja na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Działania Wolskiej Koalicji na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zostały zainicjowane w 2007. Stanowi ją grupa ludzi, przedstawicieli wolskich instytucji, służb i organizacji pozarządowych zaangażowanych w tworzenie systemu współpracy, której celem jest pomoc mieszkańcom Dzielnicy Wola m.st. Warszawy uwikłanym w przemoc. Założeniem Wolskiej Koalicji jest przekonanie, iż działania związane z przeciwdziałaniem przemocy nie mogą opierać się na działalności tylko jednej instytucji, ponieważ żaden podmiot nie posiada takich kompetencji, narzędzi i możliwości, aby skutecznie pomagać i rozwiązywać problemy w sytuacji, gdy dochodzi do przemocy w rodzinie i przeciwdziałać jej powstawaniu.

Określono następujące cele Wolskiej Koalicji:
 • Stworzenie systemu współpracy między instytucjami, placówkami i służbami, których pracownicy pomagają rodzinom uwikłanym w przemoc,
 • Zintegrowanie działań na rzecz ograniczenia zjawiska przemocy,
 • Podniesienie poziomu wiedzy na temat przemocy domowej,
 • Usprawnienie systemu pomocy i zwiększenie skuteczności działań służb pomagających osobom doświadczającym przemocy i pracujących ze sprawcami,
 • Zwiększenie poziomu zaangażowania lokalnej społeczności w sprawę przeciwdziałania przemocy,
 • Promocję dobrych rozwiązań merytorycznych, prawnych i organizacyjnych związanych z pracą z rodziną w której jest przemoc.
W ramach Wolskiej Koalicji funkcjonują dwa zespoły:

Wolski Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – Zespół Strategiczny

Został powołany Uchwałą Nr 1549/2008 Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 13 maja 2008 roku w sprawie powołania Wolskiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

W skład Zespołu wchodzi 17 osób - przedstawicieli wolskich instytucji i placówek, ludzi którzy z racji wykonywanych obowiązków mają możliwość budowania i realizowania lokalnej strategii przeciwdziałania przemocy. Skład Zespołu został aktualizowany Uchwałą Nr 4400/2009 Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 29 września 2009 roku zmieniającą Uchwałę Nr 1549/2008 Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 13 maja 2008 roku w sprawie powołania Wolskiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Głównym celem działania Zespołu Strategicznego jest monitorowanie i diagnozowanie skali zjawiska przemocy. Zespół zajmuje się również opracowywaniem, tworzeniem i nadzorowaniem realizacji działania programów przeciwdziałania przemocy oraz wdrażaniem procedur działania służb. Ważnym elementem działania Zespołu Strategicznego jest inicjowanie kampanii społecznych – informacyjnych i edukacyjnych, organizacja szkoleń dla koalicjantów oraz pozyskiwanie nowych sojuszników.

Wolskie Zespoły Interdyscyplinarne – Zespoły Operacyjne

Zostały powołane Uchwałą Nr 4196/2009 Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 1 września 2009 roku w sprawie utworzenia interdyscyplinarnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pod nazwą Wolskie Zespoły Interdyscyplinarne.

Wolskie Zespoły są jednym z elementów systemu pomocy dla rodzin i osób dotkniętych problemem przemocy i pracują na ich rzecz. To metoda pracy oparta na współpracy służb zaangażowanych w pomoc konkretnym rodzinom i osobom, która nie opiera się tylko na wymianie informacji pomiędzy przedstawicielami tych służb, ale dzięki ich aktywnemu współdziałaniu prowadzi do stworzenia spójnego planu pomocy i jego wspólnej realizacji.

Na Woli funkcjonuje 8 Zespołów Interdyscyplinarnych przypisanych do poszczególnych rejonów Dzielnicy. Każdemu zespołowi przewodzi lider oraz jego zastępca, którzy każdorazowo, w zależności od zgłoszonej do zespołu sprawy, kompletują skład zespołu z ludzi mogących mieć wpływ na poprawę sytuacji rodzin i osób na rzecz których Zespól będzie pracował.

Więcej na temat funkcjonowania Wolskich Zespołów Interdyscyplinarnych znajdziesz tutaj

Umowy o współpracy w ramach projektu Wolskich Zespołów Interdyscyplinarnych podpisało 80 wolskich placówek i instytucji.
Zobacz także
Pomoc w Twojej okolicy:
Policja
 • 112 (tel. alarmowy)
 • 997 (tel. alarmowy)
 • (22) 603 72 22 (tel. zaufania)
 • (22) 603 72 55 lub 56
  (dyżur telefoniczny – Wola)
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola
 • (22) 632 01 25
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
 • (22) 837 55 59
Punkt Informacyjno – Konsultacyjny Dzielnicy Wola
 • (22) 631 26 92